Allmänna brandskyddsregler för lokaler

Brandskydd inom lokalen

Hyresgästen ansvarar för brandskyddet inom lokalen.

Trapphus, entréer

Inga saker får förvaras i trappuppgångar, entréer eller på  våningsplan. Förvaring sker i avsedda utrymmen. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in.

Rökning

För allas trivsel är rökning inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen samt i direkt anslutning till entrén.

Armaturer med lysrör

Blinkande lysrör kan utgöra brandfara. Meddela därför gärna fastighetsvärden så att belysningen kan åtgärdas så snart som möjligt. Tänk även på att byta trasiga ljuskällor i lokalen.

Brandfarliga vätskor

Gasol och bensin får inte förvaras i lokalen eller i förråd då vätskorna kan utgöra brandrisk.

Dörrar

Dörrar till och i fastigheten skall alltid hållas stängda då dessa utgör en del i brandcellsavgränsningarna som finns i fastigheten.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brandrök är giftig, stanna kvar i lokalen. Lokalens yttre gräns står emot en brand i minst 30 minuter – på den tiden hinner räddningstjänsten fram och påbörja släckning och räddning genom stegar. För att försvåra rökspridning, se till att dörren har tätningslister. Finns det brevinkast kan våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet vid brand.

Vind och källargångar

Inga saker får förvaras i vinds- och källargångar då dessa är utrymningsvägar.

Grillning

För allas trivsel och den allmänna brandsäkerheten är grillning endast tillåten om det finns anordnade grillplatser.

Gårdar/innergårdar

Får inte användas som uppställningsplats för motordrivna fordon. Mopeder och motorcyklar utgör inte bara en brandrisk utan även en olycksrisk för barn.

Levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar lokalen. En bra regel är att den som tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks.

Brand i kastrull – locket på!

Släck aldrig branden med vatten – det framkallar en explosionsliknande reaktion. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Vid brand utanför kastrull använd brandfilt.

Garage

Parkeringsplatsen får endast användas för uppställning av motorfordon. Förvaring av annat gods är inte tillåtet på eller i anslutning till p-platsen (undantaget är däck som hänger på vägg).

 RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK               Om det brinner - ring 112