Social hållbarhet - en fråga om goda relationer

Engagemanget för hyresgästernas upplevda trivsel och trygghet är stort hos Olov Lindgren. Arbetet med dessa frågor i såväl befintliga fastigheter som i kommande nybyggnadsprojekt pågår kontinuerligt. Per Magnius från Olov Lindgren bjöds in av Fastighetsägarna att delta i ett samtal under Järvaveckan som handlade om social hållbarhet i bostadsområden.

I samtalet deltog också en representant för Byggvesta som är engagerad i Rinkeby där de bland annat arbetat med att skapa mötesplatser för unga och kvinnor. Olov Lindgren uppmärksammades för sin närvaro i Tensta och Vårberg i samband med stamrenoveringsprojekt respektive nybyggnation. Lokala aktiviteter tillsammans de boende ligger oss nära om hjärtat och två exempel beskriver det.

Det första exemplet finns i vår fastighet på Glömmingegränd i Tensta där stamrenovering pågår. Inför projektet hade vi en helt ny idé om att evakuera hyresgästerna till tillfälliga bostadspaviljonger som vi skulle placera på gården mellan de två huskropparna. Den idén kom av att vi inte trodde att hyresgästerna skulle uppskatta att få tillfälliga lägenheter runtom i Stockholm, det skulle försvåra hämtningar och lämningar på förskola samt barnens skolgång.

Hyresgästerna var positiva till sitt tillfälliga boende men vi förstod att det ändå skulle medföra visst besvär för dem. Därför valde vi att skänka tillbaka 2017 års hyreshöjning till hyresgästerna att används till trivselaktiviteter. Vi bjöd in alla hyresgäster till en fika där de fick ge förslag på vad pengarna kunde användas till.  Att man genom aktiviteterna lär känna sina grannar tror vi ökar både den upplevda tryggheten och att det bidrar till ökad trivsel.

De förslag vi fick var bland annat grillkväll och utflykt, så då ordnade vi det. Och startskottet blev när vi bjöd in till invigning av paviljongerna med bland annat gemensam blomplantering, korvgrillning och fotbollsskola. Genom samråd och individuella möten samt att hyresgästerna gavs chans att se renoverade lägenheter under projektets gång kunde synpunkter och önskemål tas tillvara.

Det andra exemplet finns på Stångholmsbacken i Vårberg där vi planerar att bygga ett nytt hyresrättshus. Sedan tidigare äger vi två andra fastigheter i området. Inom Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen arbetar vi tillsammans med andra byggaktörer och utvecklar området till en mer levande stadsmiljö med nya bostäder, små och stora lokaler samt fler och bättre mötesplatser.

Hur barn upplever sin boendemiljö är viktigt och därför ville vi ta reda på vad de tycker om de platser som de rör sig på i. Vi samarbetade med lärare på Lillholmsskolan som hjälpte till att skapa dialog med skolbarnen. Skolan ligger alldeles intill planområdet och många av barnen berörs direkt av planen. Dialogen utformades som gåturer i området och 100 skolbarn i åk 2 och 5 deltog. Barnen gav synpunkter på sin närmiljö, både på skolgården och inom planområdet, vid Stångholmsparken och vid gångtunneln. Dialogen är en del av en Integrerad barnkonsekvensanalys, IBKA, som Stadsbyggnadskontoret och Skärholmens kommundel tillämpar i nya planer. Genom analysen fick vi veta vad barnen tycker om sin park och hur de använder den, vad som saknas och hur den upplevs ur trygghetssynpunkt bland annat. Barnens förslag tas nu med planeringen.

Vi har hyresgäster i alla åldrar och självklart vill vi att alla trivas i och kring sin bostad, därför är boendedialog och goda relationer viktigt oavsett om man är gammal eller ung.