Historisk återblick Tjurberget

En historisk beskrivning av området kring Tjurberget och Helgalunden, baserad på en kulturmiljöanalys av Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie.

Stadsplanerna

Under 1900-talets första decennier kännetecknades området runt den nuvarande Tjurbergsparken av oreglerad trähusbebyggelse, med väderkvarnen Häljan uppe på Tjurberget.  De första stadsplanerna för området kring kvarteret van der Huff skapades av stadsplanearkitekten Per Olof Hallman 1913, där han placerade en kyrka på högsta punkten samt söder därom en större offentlig monumental byggnad. Se illustration nedan till vänster (Källa: Vicky Wenander, Byggnadsnämndens arkiv).

På grund av första världskriget och lågkonjunkturen kom mycket litet av Hallmans plan att förverkligas. Enbart kyrkan kom till stånd 1918 , dock planerad som ett provisorium, men kom att bestå. Efter mångårig förvaltning av en vänförening övergick den på 1970-talet till Katarina församling.

I mitten av 1920-talet antog staden en ny stadsplan för området, fortsatt med plats för en offentlig byggnad i  kvarteret van der Huff och bostäder i kvarteret Metern respektive kvarteret Halvmilen.

Katarina realskola

Under samma tid letade staden efter en ny lokalisering för Katarina Realskola, man prövade flera placeringar på Södermalm men fastnade slutligen för kvarteret van der Huff. En arkitekttävling utlystes 1928. Enligt bildmaterial från denna tid framgår att området då mest bestod av stenig mark med enstaka lägre buskar, se foto nedan i mitten (Källa: Stockholms stadsmuseum).

Tävlingen vanns av arkitekterna Paul Hedqvist och David Dahl. Skolanläggningen förlades till bergets högsta punkt och en ny kyrkobyggnad skulle uppföras bakom skolan. Se illustration nedan till höger (Källa: Vicky Wenander, Byggnadsnämndens arkiv).

Parkens tillkomst

Ett antal lamellhus placerades mot Ringvägen och däremellan planerades för en grön yta, även om avståndet mellan skolområdet och lamellhusen var litet. Planen fastställdes 1929 men några år senare 1933 reviderades planen så att grönytan söder om skolan blev något större för att etablera den östra delen av Tjurbergsparken.
Den västra delen av Tjurbergsparken som ligger mellan skolan och kvarteret Metern uppfördes omkring 1932 och den östra delen tre år senare. Utformningen av parken innehöll utöver promenadvägar och växtlighet ett flertal bänkar, lekplatser och konstnärlig utsmyckning som plaskdamm och trappor mot skolan. 

Katarina Realskola uppfördes 1929-31 efter ritningar av Hedqvist och Dahl. Det var den första offentliga byggnaden i Stockholm som gavs en funktionalistisk gestaltning, redan före Stockholmsutställningen 1930. Höjder hade tidigare varit förbehållna stadens kyrkor, men vid denna tid kom lokalisering av skolor att få ersätta dessa. Se illustration nedan till höger (Källa: Fotograf CG Rosenberg ARKEN 1984-107-1145 Arkdes samlingar)

Foto: Almberg & Preinitz oktober 1929. Bilden tillhör Stadsmuseet, Stockholm.

https://stadsmuseet.stockholm.se/