Brandsäkerhet

Att förebygga och motverka bränder är något vi på Olov Lindgren regelbundet jobbar med. Det systematiska brandskyddsarbetet handlar om att skydda människor som bor och arbetar i våra fastigheter. Men att förebygga bränder är ett gemensamt ansvar för oss och våra hyresgäster.

Enligt lag är alla fastighetsägare samt företag som hyr eller nyttjar lokaler skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att brandskyddsarbetet ska dokumenteras så att inget ramlar mellan stolarna.

För brandskydd i lokaler ansvarar hyresgästen själv. Det framgår i hyresavtalet. Har ditt företag önskemål om utökat brandskydd eller om det finns särskilda myndighetskrav för din verksamhet är det bra att anlita en brandkonsult. 

Behöver ditt företag öka kompetensen inom området har Brandskyddsföreningen utbildningar av olika slag. På MSB  (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns mer information om brandskydd och säkerhetsfrågor.

Olov Lindgren svarar för brandskyddet i fastighetens allmänna utrymmen. Nedan finns några brandskyddsregler som gäller i din fastighet. Vill du veta mer om brandskyddet i just din fastighet, kontakta ansvarig förvaltare för din fastighet.

Allmänna brandskyddsregler

Brandskydd inom lokalen Hyresgästen ansvarar för brandskyddet inom lokalen.
Trapphus, entréer Inga saker får förvaras i trappuppgångar, entréer eller på våningsplanen. Förvaring sker i avsedda utrymmen. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in.
Rökning På grund av brandfara och för allas trivsel är rökning inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen samt i direkt anslutning till entrén.
Armaturer med lysrör Blinkande lysrör kan utgöra brandfara. Meddela därför gärna kundservice så att belysningen kan åtgärdas så snart som möjligt. Tänk även på att byta trasiga ljuskällor i lokalen.
Brandfarliga vätskor Gasol och bensin får inte förvaras i lokalen eller i förråd då vätskorna utgör brandrisk.
Dörrar Dörrar till och i fastigheten ska alltid hållas stängda då dessa utgör en del i brandcellsavgränsningarna som finns i fastigheten.
 Gå aldrig ut i rökfyllt trapphus!  Brandrök är giftig, stanna kvar i lokalen. För att försvåra rökspridning, se till att dörren har tätningslister. Finns det brevinkast kan våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet vid brand.
 Vind och källargångar  Inga saker får förvaras i vinds- och källargångar då dessa är utrymningsvägar.
 Grillning  För allas trivsel och den allmänna brandsäkerheten är grillning endast tillåten om det finns anordnade grillplatser.
 Gårdar/innergårdar  Får inte användas som uppställningsplats för motordrivna fordon. Mopeder och motorcyklar utgör inte bara en brandrisk utan även en olycksrisk för barn.
 Levande ljus  Släck levande ljus innan du lämnar lokalen. En bra regel är att den som tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks.
 Brand i kastrull - locket på!  Släck aldrig brand i kastrull med vatten - det kan bli en explosionsliknande reaktion. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Vid brand utanför kastrull använd brandfilt.
 Garage  Parkeringsplatsen får endast användas för uppställning av fordon. Förvaring av annat gods är inte tillåtet på eller i anslutning till parekeringsplatsen.
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK                 Om det brinner - ring 112

RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK

Om det brinner - ring 112

Brandkonsulter

Tips på brandkonsulter:

Brandskyddslaget AB 

Cupola AB