Ekonomisk information

Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 112 hyresfastigheter i Stockholm.

Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.

Nyckeltal20172016
Nettomsättning, Tkr 664 539 646 855
Driftnetto, Tkr 370 900 341 622 
Resultat efter finansiella poster, Tkr 205 516 188 517 
Balansomslutning, Tkr  4 641 930 4 571 903 
Driftnetto kr/kvm 1 022 941
Överskottsgrad (%)  55,8 52,8 
Uthyrningsgrad, area (%) 98,4 98,8
Räntetäckningsgrad, ggr  5,4 4,7 
Totalavkastning (%)  15,9 11,7