Hållbarhet

För oss på Olov Lindgren är begreppet långsiktighet lite av en ledstjärna. I det ordet finns hållbarhet inbyggt. Vi väljer alltid material med god kvalitet som håller över tid. Då behöver vi inte byta ut och ersätta med nytt i alltför stor omfattning. Det är en av flera pusselbitar för att minimera vår miljöpåverkan.

Men det räcker naturligtvis inte, vi arbetar med olika perspektiv för att bidra till en hållbar utveckling. Förutom de miljömässiga frågorna arbetar vi också med sociala och ekonomiska värden. Du kan läsa mer om de olika områdena under respektive rubrik.

Hållbarhetsrapport

Under 2016 förberedde vi oss för det nya lagkrav om hållbarhetsrapportering som började gälla från och med 2017, som Olov Lindgren omfattas av. Bland annat genomförde vi en väsentlighetsanalys som har hjälpt oss att strukturera de hållbarhetsfrågor som är relevanta för oss och våra intressenter. Vi har valt att rapportera med ansats utifrån GRI G4, som är ett globalt ramverk med riktlinjer för hur företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Rapportering för 2017 är integrerad i Årsberättelsen.

Strukturerat hållbarhetsarbete

Inom Olov Lindgren görs en hel del på olika håll i verksamheten. En hållbarhetskommitté bestående av fem deltagare har utsetts för att strukturera det som görs inom de respektive hållbarhetsgrenarna. Under 2018 har gruppen arbetat fram en uppförandekod och en hållbarhetspolicy som ett led i att skapa gemensamma strukturer. 

Anti-korruption och etik

Genom väsentlighetsanalysen som gjordes 2016 blev det tydligt att anti-korruption och etik var viktiga områden för företaget. Det är också områden som vi arbetar kontinuerligt med. Varje hyresavtal granskas av flera personer och noggranna kontroller görs innan hyreskontrakt skrivs. Däremot insåg vi vid väsentlighetsanalysen att alla medarbetare inte har samma kunskap om vilka korruptionsrisker som finns. Därför gick alla medarbetare i början av 2018 en utbildning i anti-korruption och risk för mutor.