Hållbarhet

Hållbarhet för oss på Olov Lindgren är inte något som kan definieras med en enda mening. Det är snarare något som genomsyrar hela vår verksamhet utifrån ett evighetsperspektiv. Där ägandet inte begränsas av tiden, där nybyggnation drivs av kvalitet, där förvaltning är långsiktig och där omtanke om hyresgäster och medarbetare är centralt.

Vi arbetar med olika perspektiv för att bidra till en hållbar utveckling. Förutom de miljömässiga frågorna arbetar vi också med sociala och ekonomiska värden.

Affärsmodellen utgår ifrån affärsidén och visualiserar hur hållbarhetsaspekterna genomsyrar verksamheten.

 

Hållbarhetsrapportering

Vi följer de lagkrav och regelverk som företaget omfattas av, däribland kraven på hållbarhetsrapportering. I vår hållbarhetsrapportering utgår vi från GRI Standards: Core som ger transparens och tydlighet inom de olika rapporteringsområdena. Till grund för rapporteringen har en väsentlighetsanalys, som bygger på våra intressenters synpunkter, samt en riskanalys genomförts. Rapporteringen är integrerad i åsberättelsen.

Strukturerat hållbarhetsarbete

Inom Olov Lindgren görs en hel del på olika håll i verksamheten. På företaget finns en hållbarhetsansvarig och en hållbarhetskommitté som strukturerar arbetet som görs inom respektive hållbarhetsaspekt och skapar gemensamma riktlinjer. En del av det är att hålla vår hållbarhetspolicy och uppförandekod levande i verksamheten. 

Anti-korruption och etik

Genom väsentlighetsanalysen som gjordes blev det tydligt att anti-korruption och etik var viktiga områden för företaget. Det är också områden som vi arbetar kontinuerligt med. Varje hyresavtal granskas av flera personer och noggranna kontroller görs innan hyreskontrakt skrivs. I början av 2018 gick alla medarbetare en utbildning kring anti-korruption och risk för mutor.

Sortering av matavfall

I Stockholms stad blir det 2023 obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Vi på Olov Lindgren vill bättre! Vårt mål är att alla våra fastigheter ska ha sortering av matavfall redan 2021. För en hållbar framtid.