Miljöansvar

Vårt hållbarhetsmål när vi bygger nya hus och vid förvaltning av befintliga fastigheter är att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Verksamheten präglas av långsiktighet och därigenom har vi möjlighet att påverka vår resursanvändning och effektivisera energiförbrukningen. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan och tillsammans med hyresgäster och leverantörer kan vi åstadkomma stor skillnad. 

Resursanvändning

Vi själva och våra leverantörer använder SundaHus som vägledning vid inköp av material. Via vårt egna lager i Västberga möjliggörs samlade inköp som ger färre transporter, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan. 

Vi har ett flertal nybyggnadsprojekt som befinner sig i olika produktionsstadier och när husbyggnationen startar fördjupas såväl det miljömässiga som det sociala hållbarhetsarbetet.

 

Klimatpakten

Olov Lindgren är medlem i Klimatpakten där Stockholms stad, företag och organisationer samverkar för minskad klimatpåverkan. Läs mer om Klimatpakten.

Matavfall och återvinning 

Cirka 35 procent av alla matrester kastas I stället kan dessa sorteras och komma till användning igen. Utsorterat matavfall transporteras till biogasanläggningen där det får nytt liv genom att omvandlas till biogas och biogödsel. På Stockholm Vatten och Avfall kan du läsa mer om hur du sorterar ditt matavfall.

Stockholms stad har beslutat att det år 2023 blir obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Varför vänta, vår ambition är att kunna erbjuda alla våra hyresgäster möjligheten till detta mycket tidigare och vi har redan börjat vår resa. I dag har 16 fastigheter av 112 denna möjlighet och ambitionen är att under 2020 införa det i 40 fastigheter till, för att sedan under 2021 ha nått målet - att samtliga av våra fastigheter ska ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall två år innan Stockholms stads krav träder i kraft.

Men vi nöjer oss inte med detta.

Återvinning för oss har länge varit en självklarhet men nu lägger vi ner ännu mer resurser för att få till en enhetlighet och möjligheter för fler fraktioner. De flesta fastigheter har ett miljörum med bred sortering men vårt mål är att kunna erbjuda full sortering i de flesta av våra miljörum. Ett stort fokus är att sortering för plast ska finnas så att vi kan återvinna det i stället för att den hamnar tillsammans med blandsopor för förbränning. 

Genom att återvinna det mesta av vårt avfall kan vi tillsammans med våra hyresgäster spara på jordens resurser och minska vår klimatpåverkan. 

Elektronik och farligt avfall

När det gäller småelektronik och farligt avfall som måste lämnas på återvinningscentraler finns den mobila miljöstationen som ett utmärkt komplement. På Stockholm Vatten och Avfall kan du anmäla dig så att du får en påminnelse när miljöstationen kommer till en plats nära dig. 

Energieffektiva hus

Husen är byggda vid olika tidpunkter, ser olika ut, har olika byggnadsteknik och har därmed olika förutsättningar ur ett energibesparingsperspektiv. Vi fördjupar oss i varje fastighet och sätter årligen mål för hur vi ska arbeta med energieffektivisering.

Hållbarhetspolicy

I början av 2019 antogs nuvarande hållbarhetspolicy. Den beskriver vårt ansvar ur tre perspektiv; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Medlem i BeBo

Olov Lindgren ingår i BeBo (Beställargrupp Bostäder) som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket är ett samarbete mellan fastighetsägare, Energimyndigheten och branschen.

Som medlem i BeBo bidrar vi till utvecklingen mot ett energi- och resurseffektivare och därmed ett mer hållbart samhälle.

BeBo:s webbplats finns aktuell information om nätverkets aktiviteter.