Miljöansvar

Vårt hållbarhetsmål när vi bygger nya hus och vid förvaltning av befintliga fastigheter är att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Verksamheten präglas av långsiktighet och därigenom har vi möjlighet att påverka vår resursanvändning och effektivisera energiförbrukningen. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan och tillsammans med hyresgäster och leverantörer kan vi åstadkomma stor skillnad. 

Resursanvändning

Vi själva och våra leverantörer använder SundaHus som vägledning vid inköp av material. Via vårt egna lager i Västberga möjliggörs samlade inköp som ger färre transporter, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan. 

Vi har ett flertal nybyggnadsprojekt som befinner sig i olika produktionsstadier och när husbyggnationen startar fördjupas såväl det miljömässiga som det sociala hållbarhetsarbetet.

 

Avfall och återvinning

I de flesta av våra fastigheter finns miljörum med bred sortering för såväl grovsopor som hushållsavfall. Genom att återvinna det mesta av vårt avfall kan vi tillsammans med våra hyresgäster spara på jordens resurser och minska vår klimatpåverkan. Under de närmaste åren kommer vi därför införa sortering för matavfall i alla våra bostadsfastigheter.

När det gäller småelektronik och farligt avfall som måste lämnas på återvinningscentraler finns den mobila miljöstationen som ett utmärkt komplement. På Stockholm Vatten och Avfall kan du anmäla dig så att du får en påminnelse när miljöstationen kommer till en plats nära dig. 

Energieffektiva hus

Husen är byggda vid olika tidpunkter, ser olika ut, har olika byggnadsteknik och har därmed olika förutsättningar ur ett energibesparingsperspektiv. Vi fördjupar oss i varje fastighet och sätter årligen mål för hur vi ska arbeta med energieffektivisering.

Hållbarhetspolicy

I början av 2019 antogs nuvarande hållbarhetspolicy. Den beskriver vårt ansvar ur tre perspektiv; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Medlem i BeBo

Olov Lindgren ingår i BeBo (Beställargrupp Bostäder) som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket är ett samarbete mellan fastighetsägare, Energimyndigheten och branschen.

Som medlem i BeBo bidrar vi till utvecklingen mot ett energi- och resurseffektivare och därmed hållbarare samhälle.

BeBo:s webbplats finns aktuell information om nätverkets aktiviteter.