Miljöansvar

En av våra stora prioriteringar handlar om miljöhänsyn inom vår fastighetsförvaltning. Fokus har varit på resursanvändning och energieffektivisering i våra fastigheter. Vårt ansvar tillsammans med leverantörer ökar när nya bostadshus kommer att byggs.

Genom vårt egna lager i Västberga kan vi styra inköpen så att vi använder material som har minsta möjliga miljöpåverkan. Med samlade inköp minskar vi dessutom antalet transporter, som i sin tur minskar vår klimatpåverkan.

Vi har ett flertal nybyggnadsprojekt som befinner sig i olika produktionsstadier och när byggnation startar fördjupas såväl det miljömässiga som det sociala hållbarhetsarbetet.

För dig som bor i något av våra hus och vill ha tips på hur du kan vara med och bidra till minskad klimatpåverkan gå in på http://www.stockholm.se/ByggBo/Leva-Miljovanligt/.

Är du lokalhyresgäst och vill läsa mer om hur du och dina kollegor kan bidra till lägre energiförbrukning finns broschyren Klimatsmart på kontoret som är framtagen av Stockholms stad.
     

Miljömål 2018

Genomföra energiåtervinningsprojekt i 10 procent av fastigheterna.

Utreda och påbörja driftoptimering för 10 procent av fastigheterna som har störst mängd köpt energi per kvadratmeter.

Förbrukning per kvadratmeter av köpt energi (el, värme och uppvärmning av vatten) ska långsiktigt minska med i snitt 4 procent årligen eller med 20 procent till 2020.

 

Energieffektiva hus

Våra hus är byggda vid olika tidpunkter, ser olika ut, har olika byggnadsteknik och har därmed olika förutsättningar ur ett energibesparingsperspektiv. Vi sätter årligen mål för hur vi ska arbeta med energieffektivisering.

Miljöpolicy

Olov Lindgren är ett fastighetsbolag som långsiktigt äger, förvaltar och bygger hyresfastigheter i samklang med omgivning och samhälle. Vår vision är den hållbara staden, som tar hänsyn till natur och estetiska värden. Vårt energi- och miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och engagerade medarbetare.

Medlem i BeBo

Olov Lindgren ingår i BeBo som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Medlemmarna består av ett 20-tal fastighetsägare som har intresse i att driva energieffektiviseringsarbete.

Nätverket arbetar för att nå EU:s energieffektiviseringsdirektiv som handlar om minskad energianvändning i befintliga hus och att de nya husen som byggs blir eneregieffektivare än tidigare.

BeBo:s webbplats finns aktuell information om nätverkets aktiviteter.