Miljöansvar

Vårt hållbarhetsmål när vi bygger nya hus och vid förvaltning av befintliga fastigheter är att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Verksamheten präglas av långsiktighet och därigenom har vi möjlighet att påverka vår resursanvändning och effektivisera energiförbrukningen. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan och tillsammans med hyresgäster och leverantörer kan vi åstadkomma stor skillnad. 

Resursanvändning

Vi själva och våra leverantörer använder SundaHus som vägledning vid inköp av material. Via vårt egna lager i Västberga möjliggörs samlade inköp som ger färre transporter, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan. 

Vi har ett flertal nybyggnadsprojekt som befinner sig i olika produktionsstadier och när husbyggnationen startar fördjupas såväl det miljömässiga som det sociala hållbarhetsarbetet.

Klimatfrågan av stor vikt när vi renoverar våra hus. Vi passar på att energieffektivisera fastigheten, och arbetar för att förbättra hyresgästernas förutsättningar för hållbara transporter. Vi eftersträvar att alla hyresgäster ska få tillgång till fastighetsnära insamling av avfallet. Med hyresgästen i fokus vill vi skapa trygghet och trivsel, både i och omkring fastigheten. Trivsamma gårdar med möjlighet till rekreation och gemenskap grannar emellan är en viktig del. Vi arbetar även för att bevara kulturhistoriska värden och försöker bevara tidstypiska detaljer för byggnaden där det är möjligt.

Vi ställer höga hållbarhetskrav på våra byggentreprenörer. I projekten kartlägger vi material och produkter som går att återbruka, och i andra hand återvinns materialet. Materialvalen för byggnaden kvalitetssäkras så att de håller över tid, men också ger en god inomhusmiljö. Utöver miljökraven läggs stort fokus på hälsa, säkerhet och arbetsmiljö hos entreprenörerna.

Vi har även antagit Tjänstebilsutmaningen och för oss innebär det att alla företagsbilar som köps in drivs av el eller biogas. Successivt kommer alla förmånsbilar drivas av el.

Dessutom köper vi endast in fossilfri el.

 

Klimatpakten

Olov Lindgren är medlem i Klimatpakten där Stockholms stad, företag och organisationer samverkar för minskad klimatpåverkan. Läs mer om Klimatpakten.

Matavfall och återvinning 

Cirka 35 procent av alla matrester kastas. I stället kan dessa sorteras och komma till användning igen. Utsorterat matavfall transporteras till biogasanläggningen där det får nytt liv genom att omvandlas till biogas och biogödsel. På Stockholm Vatten och Avfall kan du läsa mer om hur du sorterar ditt matavfall.

Återvinning har för oss länge varit en självklarhet och vi lägger stort fokus på att kunna erbjuda full sortering i de flesta av våra miljörum. Genom att återvinna det mesta av vårt avfall kan vi tillsammans med våra hyresgäster spara på jordens resurser och minska vår klimatpåverkan. 

Elektronik och farligt avfall

När det gäller småelektronik och farligt avfall som måste lämnas på återvinningscentraler finns den mobila miljöstationen som ett utmärkt komplement. På Stockholm Vatten och Avfall kan du anmäla dig så att du får en påminnelse när miljöstationen kommer till en plats nära dig. 

Energieffektiva hus

Husen är byggda vid olika tidpunkter, ser olika ut, har olika byggnadsteknik och har därmed olika förutsättningar ur ett energibesparingsperspektiv. Vi fördjupar oss i varje fastighet och sätter årligen mål för hur vi ska arbeta med energieffektivisering.

Medlem i BeBo

Olov Lindgren ingår i BeBo (Beställargrupp Bostäder) som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket är ett samarbete mellan fastighetsägare, Engergimyndigheten och branschen. På BeBo:s webbplats finns aktuell information om nätverkets aktiviteter.

Medlem i Samhällsbyggarna

Olov Lindgren är medlem i Samhällsbyggarna som är en förening för företag och aktörer som utvecklar, bygger och förvaltar vårt framtida samhälle. De driver frågor inom specifika ämnesområden inom samhällsbyggandet till exempel fastighetsvärdering, miljö och hållbarhet, digitalisering och infrastruktur.

Hållbarhetspolicy

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy som beskriver vårt ansvar ur tre perspektiv; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.