Kumlet 23

Olov Lindgren föreslår nya hyresrätter på den befintliga fastigheten Kumlet 23.

Olov Lindgren tillsammans med Stockholms stad arbetar aktivit för att skapa fler bostäder. Vi befinner oss i ett tidigt skede och arbete pågår med framtagande av förslag på tillbyggnad på gården. Innan detta kan ske behöver Stockholms stad pröva om det är lämpligt och i så fall föreslå en ny detaljplan. I detaljplaneprocessen kommer intressenter bjudas in till samråd där möjligheter finns att lämna synpunkter på förslaget. Preliminär tidplan för samråd är i början av 2022.

På Stockholms stads webbplats kommer mer information under sommaren, https://vaxer.stockholm/tema/bostader/. Där kan du följa projektet och läsa mer om detaljplaneprocessen.