Kumlet 23

Olov Lindgren föreslår nya hyresrätter på den befintliga fastigheten Kumlet 23.

Olov Lindgren tillsammans med Stockholms stad arbetar aktivit för att skapa fler bostäder. Vi befinner oss i ett tidigt skede och arbete pågår med framtagande av förslag på tillbyggnad på gården. Innan detta kan ske behöver Stockholms stad pröva om det är lämpligt och i så fall föreslå en ny detaljplan. Inom ramen för detaljplaneprocessen har samråd hållits och intressenter har där getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu pågår sammanställning av de inkomna synpunkterna. 

På Stockholms stads webbplats kan du följa projektet: https://vaxer.stockholm/projekt/gardshus-med-nya-bostader-utmed-skeppargatan/.